ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ / VERSIONS / VERSIONES / VARIATIONEN / ВЕРСИИ

Οι διαφορές μερικές φορές δεν φαίνονται αμέσως και πρέπει να αναζητηθούν σε λεπτομέρειες.
Sometimes, the differences cannot be seen easily and must be searched in details.
Parfois, les différences ne peuvent être vus facilement et doivent être recherchés dans les détails.
A veces, las diferencias no pueden ser vistas fácilmente y deben ser buscadas en los detalles.
Die Unterschiede sind manchmal nicht sofort ersichtlich und sollte im Detail erforscht werden.
Иногда различия не может рассматриваться легко и необходимо выполнять поиск в деталях.

___________________________________________

Η εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό / The Purification of the Temple / L'expulsion des marchands du Temple
La expulsión de los mercaderes del templo / Die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel / Христос изгоняет торгующих из храма

      

         

              

___________________________________________

Ο Ευαγγελισμός / The Annunciation / L' Annonciation / La Anunciación / Die Verkündigung / Благовещение

               

                 

                  

                       

               

 ___________________________________________

Αγόρι που ανάβει κερί / Boy lighting a Candle / Jeune garçon soufflant sur un tison [El Soplón]
El Soplón / Kerze anzündender Knabe / Мальчик, зажигающий свечу [Эль Соплон]

        

___________________________________________

Πίθηκος, Άντρας και Αγόρι που ανάβει κερί / Ape, Man and Boy lighting a Candle / Une Fable
La Fábula / Affe, Kerze anzündender Knabe und Mann / Обезьяна, мальчик, зажигающий свечу, и мужчина

      

     

____________________________________________

Η Διαπόμπευση του Χριστού / The Spoliation of Christ / La Spoliation du Christ
El Expolio / Die Entkleidung Christi / Совлечение одежд

                            

                  

                       

 __________________________________________

Η μετανοούσα Μαγδαληνή / Penitent Magdalene / La Madeleine pénitente
Magdalena penitente / Die büßende Magdalena / Кающаяся Мария Магдалина

                    

         

                  

              

         

_____________________________________________

Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος / St Francis Praying / Saint François en méditation
San Francisco en oración / Der heilige Franziskus im Gebet / Коленопреклоненный св. Франциск
  

         

               

          

                                 

                        ___________________________________________

Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα / St Francis is receiving the Stigmata / Saint François recevant les stigmates
San Francisco recibiendo los estigmas / Der heilige Franziskus empfängt die Stigmata / Стигматизация Франциска Ассизского

           

                

           

         

         

___________________________________________

Η Σταύρωση / The Crucifixion / La Crucifixion / La Crucifixión / Die Kreuzigung / Распятие Христа

                 

        

                       

           

                   

               

                  ___________________________________________

Ο Άγιος Πέτρος μετανοών  /  St Penitent Peter  /  Les larmes de Saint Pierre
San Pedro penitente / Der büßender hl. Petrus /  Покаяние Петра

              

             

             

            

 ___________________________________________

Ο Άγιος Δομήνικος προσευχόμενος / St Dominic is praying / Saint Dominique en prière
Santo Domingo de Guzmán / Der hl. Dominikus im Gebet / Молитва св. Доминика

                    

___________________________________________

Ο Ιησούς μεταφέρει τον Σταυρό  / Christ carrying the Cross / Le Christ portant la croix
Cristo abrazado a la Cruz / Christus trägt das Kreuz / Несение Креста

            

            

           

                    

___________________________________________

Η προσευχή στον κήπο της Γεσθημανή / Agony in the Garden of Gesthemane / Agonie dans le jardin des oliviers
La oración en el Huerto de Getsemaní / Gebet Christi im Garten Gethsemane / Христос на Масличной Горе

   

      

      

___________________________________________

Ο Άγιος Ιερώνυμος ως Καρδινάλιος / St Jerome as a Cardinal / Saint-Jérôme comme le cardinal
San Jerónimo de cardenal / Der hl. Hieronymus im Kardinalsornat / Св. Иероним в кардинальском одеянии

         

                 ___________________________________________

Ο Άγιος Μαρτίνος με έναν επαίτη / St Martin with a beggar / Saint Martin avec le mendiant
Der heilige Martin und der Bettler / San Martín y el mendigo / Св. Мартин и нищий

                        

___________________________________________

Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Λεόνε διαλογίζονται / St Francis and Brother Leo Meditating / St François et frère Leon méditant sur la mort
San Francisco y el hermano León / Heilige Franziskus und Bruder Leo / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти

            

            

                

            

            

              ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________

https://www.netanimations.net/jologcab.gif                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Blog counter
Flag  Counter
17/10/2013    13:30

7 Jun 2015

eXTReme Tracking