130 - 148         

ΤΑ ΕΡΓΑ / LIST OF WORKS / LISTE DES ŒUVRES / LISTA DE OBRAS / WERKVERZEICHNIS / СПИСОК КАРТИНЫ

LINKS:       AUCTIONS: 

130. Ο Άγιος Λουκάς / St Luke / Saint Luc / San Lucas / Hl. Lukas / Евангелист Лука

131A. Ο Σωτήρας / The Saviour / Le Sauveur / El Salvador / Der Retter / Спаситель    

131B. Ο Άγιος Ανδρέας / St Andrew / L'Apôtre André / San Andrés / Apostel Andreas / Апостол Андрей

131C. Ο Άγιος Φίλιππος / St Philip /  L'Apôtre Philippe / San Felipe / Apostel Philippus / Апостол Филипп

131D. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος [I] / St James the Major [I] / L’Apôtre Jacques le Majeur [I] / Santiago el Mayor [I] / Apostel Jakobus der Ältere [I] / Апостол Иаков Зеведеев [I]

131Dd. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος [II] / St James the Major [II] /  L’Apôtre Jacques le Majeur [II] / Santiago el Mayor [II] / Apostel Jakobus der Ältere [II] / Апостол Иаков Зеведеев [II]

131E. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Νεότερος / St James the Less / L’Apôtre Jacques le mineur / Santiago el Menor / Apostel Jakobus der Jüngere / Апостол Иаков Алфеев    

131ST. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής / St John the Evangelist / L’Apôtre Jean l'Evangéliste / San Juan Evangelista / Apostel Johannes / Св. Иоанн Богослов    

131Z. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος / St Jude Thaddeus / L’Apôtre Judas Thaddée / San Judas Tadeo / Apostel Judas Thaddäus / Апостол Иуда Фаддей

131H. Ο Άγιος Λουκάς [I] / St Luke [I] / Saint Luc [I] / San Lucas [I] / Hl. Lukas [I] / Евангелист Лука [I]       

131Hh. Ο Άγιος Λουκάς [II] / St Luke [II] / Saint Luc [II] / San Lucas [II] / Hl. Lukas [II] / Евангелист Лука [II]    

131Hhx. Ο Άγιος Λουκάς [III] / St Luke [III] / Saint Luc [III] / San Lucas [III] / Hl. Lukas [III] / Евангелист Лука [III]    

131TH. Ο Άγιος Ματθαίος / St Matthew / L'Apôtre Matthieu / San Mateo / Apostel Matthäus / Евангелист Матфей

131I. Ο Άγιος Παύλος [I] / St Paul [I] / L'Apôtre Paul [I] / San Pablo [I] / Apostel Paulus [I] / Апостол Павел [I]

131Ii. Ο Άγιος Παύλος [II] / St Paul [II] / L'Apôtre Paul [II] / San Pablo [II] / Apostel Paulus [II] / Апостол Павел [II]    

131K. Ο Άγιος Πέτρος / St Peter / L'Apôtre  Pierre / San Pedro / Apostel Petrus / Апостол Петр

131L. Ο Άγιος Σίμων / St Simon / L'Apôtre Simon / San Simón / Apostel Simon / Апостол Симон

131M. Ο Άγιος Θωμας / St Thomas / L'Apôtre Thomas / San Tomás / Apostel Thomas / Апостол Фома

132a. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [I] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [I] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [I] / San Francisco y el hermano León [I] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [I] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [I]    

132b. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [II] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [II] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [II] / San Francisco y el hermano León [II] /Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [II] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [II]

132c. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [III] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [III] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [III] / San Francisco y el hermano León [III] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [III] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [III]    

132d. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [IV] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [IV] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [IV] / San Francisco y el hermano León [IV] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [IV] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [IV]

132dd. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [V] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [V] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [V] / San Francisco y el hermano León [V] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [V] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [V]

132e. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [VI] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [VI] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [VI] / San Francisco y el hermano León [VI] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [VI] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [VI]

132st. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [VII] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [VII] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [VII] / San Francisco y el hermano León [VII] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [VII] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [VII]

132z. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [VIII] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [VIII] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [VIII] / San Francisco y el hermano León [VIII] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [VIII] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [VIII]

132h. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [IX] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [IX] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [IX] / San Francisco y el hermano León [IX] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [IX] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [IX]

132i. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [X] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [X] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [X] / San Francisco y el hermano León [X] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [X] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [X]    

132k. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XI] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XI] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XI] / San Francisco y el hermano León [XI] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XI] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XI]

132l. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XII] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XII] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XII] / San Francisco y el hermano León [XII] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XII] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XII]

132m. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XIII] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XIII] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XIII] / San Francisco y el hermano León [XIII] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XIII] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XIII]    

132n. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XIV] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XIV] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XIV] / San Francisco y el hermano León [XIV] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XIV] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XIV]         

132ks. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XV] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XV] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XV] / San Francisco y el hermano León [XV] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XV] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XV]

132o. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XVI] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XVI] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XVI] / San Francisco y el hermano León [XVI] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XVI] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XVI]    

132r. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XVII] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XVII] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XVII] / San Francisco y el hermano León [XVII] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XVII] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XVII]

132s. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XVIII] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XVIII] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XVIII] / San Francisco y el hermano León [XVIII] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XVIII] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XVIII]

132t. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XIX] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XIX] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XIX] / San Francisco y el hermano León [XIX] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XIX] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XIX]    

132x. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XX] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XX] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XX] / San Francisco y el hermano León [XX] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XX] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XX]    

132ps. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXI] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXI] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXI] / San Francisco y el hermano León [XXI] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXI] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXI]       

132x1. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXII] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXII] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXII] / San Francisco y el hermano León [XXII] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXII] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXII]

132x2. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXIII] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXIII] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXIII] / San Francisco y el hermano León [XXIII] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXIII] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXIII]

132x3. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXIV] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXIV] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXIV] / San Francisco y el hermano León [XXIV] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXIV] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXIV]    

132x4. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXV] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXV] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXV] / San Francisco y el hermano León [XXV] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXV] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXV]

132x5. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXVI] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXVI] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXVI] / San Francisco y el hermano León [XXVI] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXVI] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXVI]

132x6. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXVII] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXVII] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXVII] / San Francisco y el hermano León [XXVII] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXVII] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXVII]

132x7. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXVIII] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXVIII] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXVIII] / San Francisco y el hermano León [XXVIII] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXVIII] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXVIII]

132x8. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXIX] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXIX] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXIX] / San Francisco y el hermano León [XXIX] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXIX] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXIX]

132x9. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXX] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXX] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXX] / San Francisco y el hermano León [XXX] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXX] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXX]

132x10. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται [XXXI] / St Francis and Brother Leo Meditating on Death [XXXI] / Saint François et frère Léon méditant sur la mort [XXXI] / San Francisco y el hermano León [XXXI] / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend [XXXI] / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти [XXXI]

133a. Η προσκύνηση των ποιμένων [Ι] / The Adoration of Shepherds [I] / L'Adoration des Bergers [I] / Adoración de los pastores [I] / Die Anbertung der Hirten [I] / Поклонение пастухов [I]

133b. Η προσκύνηση των ποιμένων [ΙI] / The Adoration of Shepherds [II] / L'Adoration des Bergers [II] / Adoración de los pastores [II] / Die Anbertung der Hirten [II] / Поклонение пастухов [II]    

133c. Η προσκύνηση των ποιμένων [IΙI] / The Adoration of Shepherds [III] / L'Adoration des Bergers [III] / Adoración de los pastores [III] / Die Anbertung der Hirten [III] / Поклонение пастухов [III]

134. Η Οικογένεια του Γκρέκο / El Greco's family / La famille de El Greco / La familia del Greco / Die Familie des El Greco / Семья Эль Греко          

135. Ο Άγιος Δομήνικος προσευχόμενος / St Dominicus is praying / Saint Dominique en prière / Santo Domingo en oración / Hl. Dominikus im Gebet / Св. Доминик за молитвой

136a. Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος [Ι] / St Peter and St Paul [I] / Saint-Pierre et Saint-Paul [I] / San Pedro y San Pablo [I] / Heiligen Petrus und Paulus [I] / День Петра и Павла [I]    

136b. Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος [ΙΙ] / St Peter and St Paul [II] /Saint-Pierre et Saint-Paul [II] / San Pedro y San Pablo [II] / Heiligen Petrus und Paulus [II] / День Петра и Павла [II]    

137. Πορτρέτο νεαρού Ευπατρίδη / Portrait of a young Gentleman / Portrait d'un jeune gentilhomme / Retrato de un joven caballero / Porträt eines jungen Ehrenmannes / Портрет м олодой джентльмен       

138. Πορτρέτο Ευπατρίδη / Portrait of a Gentleman / Portrait d'un gentilhomme / Retrato de un caballero / Porträt eines Ehrenmannes / Портрет мужчины       

139. Πορτρέτο του Ηγουμένου Bosio / Portrait of Giacomo Bosio / Portrait de Giacomo Bosio / Retrato de Giacomo Bosio / Porträt von Giacomo Bosio / Портрет Джакомо Бозио    

140. Πορτρέτο Δομηνικανού Μοναχού / Portrait of a Dominician monk /Portrait d'un moine dominicain / Retrato de un monje domínico / Porträt eines Dominikanermönchs / Портрет Доминиканской монаха    

141. Πορτρέτο Ευπατρίδη / Portrait of a Gentleman / Portrait d'un gentilhomme / Retrato de un hombre / Porträt eines Ehrenmannes / Портрет мужчины    

142a. Το Όραμα του Αγίου Υακίνθου [Ι] / The vision of St Hyacinth [I] / La vision de Saint-Hyacinthe [I] / La visión de San Jacinto [I] / Die Vision des hl. Hyazinth [I] / Видение святого Гиацинт [I]

142b. Το Όραμα του Αγίου Υακίνθου [ΙΙ] / The vision of St Hyacinth [II] / La vision de Saint-Hyacinthe [II] / La visión de San Jacinto [II] /  Die Vision des hl. Hyazinth [II] / Видение святого Гиацинт [II]

143. Ο Άγιος Πέτρος [I] / St Peter [I] / Saint Pierre [I] / San Pedro [I] / Apostel Petrus [I] / Св. Петр [I]    

143a. Ο Άγιος Πέτρος [II] / St Peter [II] / Saint Pierre [II] / San Pedro [II] / Apostel Petrus [II] / Св. Петр [II]

144. Ο Άγιος Ιλδεφόνσος [I] / St Ildefonsus [I] / Saint Ildefonse [I] / San Ildefonso [I] / Hl. Ildefons [I] / Св. Ильдефонс [I]    

144a. Ο Άγιος Ιλδεφόνσος [II] / St Ildefonsus [II] / Saint Ildefonse [II] / San Ildefonso [II] / Hl. Ildefons [II] / Св. Ильдефонс [II]

144x. Ο Άγιος Ιλδεφόνσος [III] / St Ildefonsus [III] / Saint Ildefonse [III] / San Ildefonso [III] / Hl. Ildefons [III] / Св. Ильдефонс [III]    

145a. Η Ανάσταση [Ι] / The Resurrection [I] / La résurrection [I] / La resurrección [I] / Die Auferstehung [I] / Воскресение [I]       

145b. Η Ανάσταση [ΙΙ] / The Resurrection [II] / La résurrection [II] / La resurrección [II] / Die Auferstehung [II] / Воскресение [II]

146a. Η Πεντηκοστή [Ι] / The Pentecost [I] / La Pentecôte [I] / Pentecostés [I] / Das Pfingsten [I] / День Святой Троицы [I]       

146b. Η Πεντηκοστή [ΙΙ] / The Pentecost [II] / La Pentecôte [II] / Pentecostés [II] / Das Pfingsten [II] / День Святой Троицы [II]

147a. Η Σταύρωση με άποψη το Τολέδο [Ι] / Crucifixion with a Toledo view [I] / La Crucifixion avec un fond à Tolède [I] / La Crucifixión con una formación en Toledo [I] / Die Kreuzigung mit einem Hintergrund in Toledo [I] / Распятие с вид Толедо [Ι]

147b. Η Σταύρωση με άποψη το Τολέδο [ΙΙ] / Crucifixion with a Toledo view [II] / La Crucifixion avec un fond à Tolède [IΙ] / La Crucifixión con una formación en Toledo [ΙI] / Die Kreuzigung mit einem Hintergrund in Toledo [ΙI] / Распятие с вид Толедо [ΙΙ]      

147x. Η Σταύρωση με άποψη το Τολέδο [ΙΙΙ] / Crucifixion with a Toledo view [III] / La Crucifixion avec un fond à Tolède [ΙΙI] / La Crucifixión con una formación en Toledo [ΙΙI] / Die Kreuzigung mit einem Hintergrund in Toledo [ΙΙI] / Распятие с вид Толедо [ΙΙΙ]

148. Ο Άγιος Πέτρος / St Peter / Saint Pierre / San Pedro / Apostel Petrus / Апостол Петр  

                                                                                                                                                                          

________________________________________________________________________________________________

https://www.netanimations.net/jologcab.gif                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Blog counter
Flag Counter
17/10/2013    13:30

7 Jun 2015

eXTReme Tracking