Webnode

 

1541 - 1614

Δομήνικος   Θεοτοκόπουλος

Doménikos Theotokópoulos      El Greco      Эль Греко     埃尔·格雷考     エル・グレコ

 אל גרקו     ال گرکو     एल ग्रेको      Էլ Գրեկո     ელ გრეკო      엘 그레코      เอลเกรโก     ܐܠ ܓܪܝܩܘ    

Τα έργα του Ελ Γκρέκο      El Greco Gallery      Les œuvres d' El Greco

Las obras de El Greco      Die Werke von El Greco      Галерея Эль Греко

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας!

Στη σελίδα αυτή θα δείτε τα περισσότερα έργα του ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. 
Πολλά από αυτά είναι ζωγραφισμένα σε δύο ή περισσότερες παραλλαγές.
Μερικά συμπληρώθηκαν στο εργαστήριο του καλλιτέχνη από μαθητές του ή αργότερα αποδείχτηκε ότι ζωγραφίστηκαν εξ ολοκλήρου από άλλο χέρι. Κάποιοι πίνακες επιζωγραφίστηκαν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς τους. Οι κριτικοί συχνά διαφωνούν για το κατά πόσο ένας πίνακας είναι ιδιόχειρος ή όχι. Οι απομιμήσεις έργων του El Greco ήταν πολύ συχνές και για τον λόγο αυτό έγιναν κατά καιρούς πολύ προσεκτικές μελέτες από εμπειρογνώμονες (ιδιαίτερα από τον H. E. Wethey), οι οποίες μείωσαν εντυπωσιακά τον αριθμό των ιδιόχειρων έργων. Στη συλλογή μας περιλαμβάνονται πίνακες που υπάγονται σε όλες τις κατηγορίες. Οι βιβλιογραφικές πηγές προέρχονται κυρίως από το έργο τής T. Frati "L' opera completa del Greco", καθώς και από το διαδίκτυο, στο οποίο εξάλλου αναζητήθηκε και ο μεγαλύτερος αριθμός των έργων.

Στη συλλογή θα συναντήσετε μερικές φορές φωτογραφίες κατώτερης ποιότητας ή ακόμα και ασπρόμαυρες, που προέρχονται από εικόνες βιβλίων. Κάτω από κάθε φωτογραφία υπάρχουν πληροφορίες για τον τίτλο και τις διαστάσεις του έργου, τη χρονολογία ολοκλήρωσής του (με επιφύλαξη) καθώς και το πού βρίσκεται τώρα (επίσης με μια επιφύλαξη, καθώς έργα διαρκώς πωλούνται ή η βιβλιογραφία είναι ελλιπής).

Οι παρατηρήσεις σας και τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα, όπως και κάθε πληροφορία ή υπόδειξη που θα μπορούσε να εμπλουτίσει και να οργανώσει καλύτερα αυτή τη σελίδα.

 Επικοινωνήστε μαζί μας! 

 

Welcome to our site!

Here you will see the major part of the work of  Domenikos Theotokopoulos, also known as "El Greco".
Many of his paintings are versions, replicas or were completed in his workshop.
Some paintings were considered as El Greco's works, but later it was proved they were made by Greco's students or other artists. Several paintings were also, more or less, overpainted. Experts often disagree about if a painting is made by El Greco or not. Some of them, as H. E. Wethey, studied thoroughly El Greco's style and decided that the original paintings are impressively less in number, than it was considered until then. The collection of our site includes paintings of all the above categories. Bibliography is mainly based on the Internet sources, as well as
T. Frati's book "L' opera completa del Greco".

Spontaneously, you may see pictures of poor quality, or even black and white. Most of them are scanned from books. We will soon add information about each painting, under the corresponding photo. However, information will be given with reservation, as the sources sometimes are not up-to-date.

We will be glad to receive your comments or any information it could enrich and organize better our site!

Contact us!

Bienvenue sur notre site!

Ici, vous verrez la majeure partie de l'œuvre de Domenico Theotokopoulos, aussi connu comme "El Greco".
Beaucoup de ses peintures sont des versions, des répliques ou ont été achevés par son atelier.
Certains tableaux ont été considérés comme des œuvres de El Greco, mais plus tard il a été prouvé qu'ils ont été faits par les élèves de Greco ou d'autres artistes. Plusieurs tableaux ont également, plus ou moins, 
été repeints. Les experts sont souvent en désaccord sur si une peinture est faite par El Greco ou non. Certains d'entre eux, comme il Wethey, ont étudié à fond le style de El Greco et ont décidé que les peintures originales sont remarquablement moins que l'on pensait jusque-là. La collection de notre site comprend des peintures de toutes les catégories ci-dessus. Bibliographie est principalement basée sur les sources d'Internet, ainsi que le livre de T. Frati "L 'opera completa del Greco".

Spontanément, vous pouvez voir des photos de mauvaise qualité, ou même noir et blanc. La plupart d'entre eux sont balayées de livres. Nous ajouteros aussi des informations pour chaque tableau, sous la photo correspondante. Toutefois, l'information sera donnée avec réserve, car les sources ne sont pas toujours mis à jour.

Nous serons heureux de recevoir vos commentaires ou toute information qu'il pourrait enrichir
et mieux organiser notre site!

Contactez-nous!

¡ Bienvenido a nuestro sitio !

Aquí podrás ver la mayor parte de la obra de Doménikos Theotokópoulos, también conocido como "El Greco".
Muchas de sus pinturas son versiones, réplicas o se terminaron en su taller.
Algunas pinturas fueron consideradas como obras de El Greco, pero más tarde se comprobó que fueron hechas por los estudiantes del Greco y otros artistas. Varias pinturas eran también, más o menos, pintarse. Los expertos a menudo están en desacuerdo sobre si una pintura es hecha por El Greco o no. Algunos de ellos, como E. H. Wethey, estudió a fondo el estilo de El Greco y decidió que las pinturas originales son impresionantemente menos de lo que se pensaba hasta entonces. La colección de nuestro sitio incluye pinturas de todas las categorías anteriores. Bibliografía se basa principalmente en fuentes de Internet y
el libro "L' opera completa del Greco" (T. Frati).

Espontáneamente, puede ver las imágenes de mala calidad, o incluso en blanco y negro. La mayoría de ellos se escanean los libros. Próximamente incorporaremos información sobre cada cuadro, debajo de la foto correspondiente. Sin embargo, la información se da con reservas, ya que las fuentes a veces no están al día.

¡Estaremos encantados de recibir sus comentarios o cualquier información que podría enriquecer y organizar mejor nuestro sitio!

¡Contáctenos! 

Willkommen Sie auf unserer Seite!

Hier sehen Sie den größten Teil der Arbeit des Domenikos Theotokopoulos, auch bekannt als "El Greco".
Viele seiner Gemälde sind Versionen, Repliken oder von seiner Werkstatt abgeschlossen wurden.
Einige Gemälde galten als Werke von El Greco, aber später wurde es bewiesen, dass sie durch El Grecos Schüler und anderen Künstlern gemacht wurden. Einige Bilder wurden auch, mehr oder weniger überlackieren. Experten uneinig über oft, wenn ein Gemälde von El Greco oder nicht erfolgt. Einige von ihnen, als H. E. Wethey, studierte gründlich El Greco Stil und beschlossen, dass die Originalgemälde eindrucksvoll, dass weniger, als es bis dahin gedacht war. Die Auflistung unserer Website enthält Bilder der oben genannten Kategorien. Bibliographie basiert hauptsächlich auf Internet-Quellen, sowie T. Frati Buch "L' opera completa del Greco".

Manchmal können Sie Bilder von schlechter Qualität oder sogar Schwarzweiß sehen. Die meisten von ihnen werden aus Büchern gescannt. Wir werden bald Informationen über jedes Gemälde, unter dem entsprechenden Foto hinzufügen. Jedoch wird unter Vorbehalt Angaben machen wie die Quellen manchmal nicht gut informiert sind.

Wir werden gerne empfangen Ihre Kommentare oder Informationen bereichern könnte und unserer Website besser zu organisieren!

Kontaktieren Sie uns!

Добро пожаловать на наш сайт!

Здесь вы увидите большую часть работы Доменикос Теотокопулос, также известная как "Эль Греко".
Многие из его картин являются версиями, или реплики были завершены к своей мастерской.
Некоторые картины считались работами Эль Греко, но позже было доказано, что они были сделаны студентами Греко или других художников. Несколько картин были также, более или менее, окрашивать. Эксперты часто расходятся во мнениях о том, если картина сделана Эль Греко или нет. Некоторые из них, как Он Wethey, изучены стиле Эль Греко и решил, что картины впечатляют меньше, чем это считалось до сих пор. Коллекция нашего сайта включает в себя картины всех вышеперечисленных категорий. Библиография в основном базируется на интернет-источников, а также книги Т. Frati в "L' opera completa del Greco".

Спонтанно, Вы можете посмотреть фотографии низкого качества, или даже черный и белый. Большинство из них будут отсканированы из книг. Мы скоро добавить информацию о каждой картине, под соответствующим фото. Тем не менее, информация будет предоставлена ​​с оговоркой, так как исходные иногда не соответствующий современным требованиям.

Мы будем рады получить Ваши комментарии или любую информацию, которую он может обогатить и лучше организовать наш сайт!

Свяжитесь с нами!

Webnode
5 May 2013
Blog counter
17 Oct 2013
Flag  Counter

 

5 Sep 2014

_______________________

updated: 28 Mar 2015

_______________________

26 Oct 2014

free website counter code

 


Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter

free website counter code

free website counter

28 Oct 2014

world map hits counter
map counter

15/3/2014    21:00

REVOLVER  MAP

 

27 Oct 2014
 

28 Oct 2014

free web counter
free web counter  

28 Oct 2014

visitors by country counter
flag counter